I november 2012 valdes Per-Olof Hegg, docent i livsmedelsteknologi, in som ordinarie ledamot i Skåneländska gastronomiska akademien. Hegg tar därmed också över ordförandeskapet och det omfattande visionsarbete som hans föregångare Inga-Lill Hall initierat och drivit under sin tid som preses. Vi välkomnar alla Per-Olof varmt och ser med stor tillförsikt fram emot det fortsatta förändringsarbetet som kommer att ske under hans ledning de kommande åren.

per olof heggnov2012

 Per-Olof Hegg, LTH/LU.

Presidiet har fått ytterligare en ny medlem och kraft att räkna med i och med att Kimmo Rumponen, hortonom och agronomie doktor, samtidigt valdes till sekreterare från och med årsskiftet 2012/2013. Kimmo efterträder därmed akademiens långvarige sekreterare Håkan Jönsson.